Privatumo politika

InBar privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika išdėsto ir apibrėžia kaip MXF (VšĮ Muzikos eksporto fondas, įmonės kodas: 303996887, buveinės adresas: S. Konarskio g. 2-27, Vilnius, Lietuva), būdama duomenų valdytoju, tvarko Jūsų asmens duomenis Jums naudojantis InBar paslaugą, mobiliąja bei kompiuterio programomis bei visomis kitomis susijusiomis interneto svetainėmis, įrankiais bei kitomis MXF teikiamomis paslaugomis. 

Inbar naudoja SMS platformą „TCG Telecom“ bei hostingo platformą „Heroku“.

MXF apdoroja Jūsų asmens duomenis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus Europos Sąjungoje bei Lietuvos Respublikoje taikomus teisės aktus.

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs sutinkate, kad MXF juos naudotų šioje Privatumo politikoje ir teisės aktuose nurodytiems tikslams, priemonėms ir procedūroms. 

Jei Jūs nesutinkate su kuria nors šios Privatumo politikos nuostata, Jūs neturėtumėte naudotis InBar. 

2. Mūsų renkami Jūsų asmens duomenys

Asmeninė informacija apie Jus yra sukuriama Jums naudojantis InBar. Tai yra Jūsų į InBar įvedami duomenys, tokie kaip Jūsų mobiliojo telefono numeris, lokacija.

Jūs neprivalote teikti savo asmeninių duomenų MXF, tačiau, tokių duomenų nepateikus, gali būti, kad negalėsite naudotis InBar ar kai kuriomis jos teikiamomis paslaugomis. 

3. Duomenų naudojimo tikslai ir teisinis pagrindas

MXF gali naudoti Jūsų asmens duomenis, sukurtus Jums naudojantis MXF, jos paslaugų teikimo tikslams. 

Jūsų asmens duomenų naudojimo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalis a papunktis), kurį išreiškiate naudodamiesi MXF, ir MXF teisėtas, su jos paslaugų teikimu susijęs interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalis f papunktis).

4. Asmens duomenų gavėjai

MXF gali dalintis Jūsų asmens duomenimis su Lietuvos Respublikos atitinkamomis valstybinėmis institucijomis COVID-19 viruso židinio atsiradimo atveju. MXF gali dalintis Jūsų asmens duomenimis tik pagal teisėtus Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų nurodymus.

MXF gali dalintis Jūsų nuasmenintomis duomenimis, sukurtais naudojantis InBar, su Jungtinėje Karalystėje įsikūrusia „The state 51 Music Group Ltd“. „The state51 Music Group Ltd“ gali naudotis šiais Jūsų nuasmenintomis duomenimis tik jos teisėtų interesų vykdymui analizuojant muzikos pramonės ekonomiką bei muzikos sėkmę ir nesėkmę vidaus ir eksporto rinkose. „The state51 Music Group Ltd“ gali saugoti ir naudoti Jūsų nuasmenintomis duomenis naudojantis saugia „The state51 Music Group Ltd“ turima technologija. 

„The state51 Music Group Ltd“ gali bendradarbiauti su pasirinktais tyrimo partneriais, kuriems gali būti suteikiama prieiga prie Jūsų nuasmenintų duomenų siekiant bendradarbiavimo muzikos pramonės ekonomikos bei muzikos sėkmės ir nesėkmės vidaus ir eksporto rinkose tyrimo ir analizės tikslais, ir tyrimo partneriai turės prieigą prie tokios nuasmenintos informacijos tik naudodamiesi saugia „The state51 Music Group Ltd“ technologijų infrastruktūra ir jiems nebus leidžiama Jūsų nuasmenintos informacijos eksportuoti. Su jokia kita trečiąja šalimi „The state51 Music Group Ltd“ nesidalins Jūsų nuasmeninta informacija, sukurta naudojantis MXF.

Su mokėjimais susiję finansiniai duomenys gali būti renkami ir saugomi trečiosios šalies – mokėjimų tvarkytojo, ir jiems bus taikomos jų sąlygos ir politika.

MXF nesudarys jokių sutarčių su trečiosiomis šalimis dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, nebent tokia šalis turėtų tinkamus duomenų apdorojimo sertifikatus ir laikytųsi atitinkamų teisės aktų. Siekiant užtikrinti teisėtą Jūsų duomenų perdavimą už EEB ribų, MXF naudoja tinkamas ir juridiškai patvirtintas apsaugos priemones.

5. Vaikai

MXF nėra skirta naudotis vaikams iki 14 metų amžiaus Lietuvoje. Jei esate jaunesnis, nesinaudokite MXF ir neteikite mums jokių savo asmens duomenų. Mes sąmoningai nerenkame asmens duomenų iš jaunesnių nei 14 metų asmenų. Jei paaiškėtų, kad esame surinkę asmens duomenų iš jaunesnių nei 14 metų asmenų, tokius duomenis ištrinsime kaip įmanoma greičiau. Jei turite pagrindo manyti, kad galime būti surinkę tokių asmens duomenų, prašome nedelsiant mus informuoti elektroniniu paštu info@inbar.lt.

6. Saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau nei tai yra būtina asmens duomenų naudojimo tikslams. Duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo konkretaus pobūdžio ir aplinkybių, kurioms esant informacija buvo surinkta.

7. Informacijos saugumas

Atsižvelgiant į naudojimo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus, taip pat skirtingą fizinių asmenų teisių ir laisvių galimumą ir griežtumą, MXF taiko tinkamas organizacines ir technines priemones siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto panaudojimo.

8. Nuorodos į kitus puslapius

Naudodamiesi InBar galite susidurti su nuorodomis į trečiųjų asmenų internetines svetaines. MXF neprisiima atsakomybės dėl tų internetinių svetainių turinio arba jų naudojamos privatumo politikos. Rekomenduojame peržiūrėti jų privatumo politiką ir susipažinti, kaip jie renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis.

9. Jūsų teisės 

Jūs turite tokias su Jūsų asmens duomenų naudojimu susijusias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie Jūsų asmens duomenų apdorojimą (teisė žinoti);
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
 • teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti tvarkymą);
 • teisę perkelti asmens duomenis (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę laisvai ir netrukdomai atšaukti duotą sutikimą, nedarant poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki susitikimo atšaukimo, teisėtumui;
 • teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas;
 • teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami pasinaudoti aukščiau išvardintomis savo teisėmis, galite žodžiu arba raštu kreiptis į MXF, pateikdami prašymą asmeniškai, paštu adresu S. Konarskio g. 2-27, Vilnius, Lietuva arba elektroniniu paštu info@inbar.lt.

Jūsų teisės bus įgyvendinamos vadovaujantis BDAR ir Lietuvos Respublikos teisinių aktų nuostatomis.

10. Kontaktai

Jei turite su šia Privatumo politika susijusių klausimų, galite susisiekti su mumis parašydami mums adresu S. Konarskio g. 2-27, Vilnius, Lietuva arba elektroniniu paštu info@inbar.lt.

11. Šios Privatumo politikos pakeitimai

MXF pasilieka teisę vienašališkai keisti ir/ar pildyti šią Privatumo politiką. Apie visus pakeitimus bus skelbiama išplatinant atnaujintą Privatumo politiką interneto svetainėje inbar.lt, o tokia Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo dienos.

Prašome periodiškai apsilankyti šiame puslapyje, siekiant užtikrinti, kad Jums žinoma apie visus šios Privatumo politikos pakeitimus. Po tokių pakeitimų priėmimo Jūsų tolesniam InBar naudojimuisi bus taikoma atnaujinta Privatumo politika.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 5 d.

InBar Privacy Policy

1. General provisions

This Privacy Policy sets out and explains how MXF (VšĮ Muzikos eksporto fondas, company code: 303996887, registered office: S. Konarskio g. 2-27, Vilnius, Lithuania), as a data controller, process your personal data when you use the MXF service InBar, mobile and desktop apps and all related sites, tools and other services provided by MXF. 

MXF uses the SMS platform TCG Telecom and the hosting service Heroku to provide the InBar service. 

MXF process you personal data in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as the GDPR), Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania, as well as other legal acts of the European Union and the Republic of Lithuania.

By providing your personal data, you agree that MXF will process them for the purposes, means and procedures provided for in this Privacy Policy and legal acts.

If you do not agree to any of the provisions of the Privacy Policy, you should not use InBar. 

2. Personal data we collect from you

Personal information about you is created through your use of InBar. This includes information that you send to InBar, such as your mobile phone number and location, and your interactions with the platform. You are not obliged to provide your personal data to MXF, but in case you fail to provide such data, you might not be able to use InBar or part of its services. 

3. Purposes and legal grounds for data processing

MXF may process the personal information created through your use of InBar for the purposes of providing its services.

The legal basis for your personal data processing is your consent (Article 6 (1) (a) of the GDPR) expressed by you when using InBar and MXF`s legitimate interest related to its service provision (Article 6 (1) (f) of the GDPR).

4. Recipients of personal data

MXF may share your personal information with the relevant authorities in the Republic of Lithuania for the purposes of tracing those who may have been infected with the COVID-19 virus. MXF will only share this information for this purpose if lawfully requested to do so.

MXF may share anonymised information created through your use of InBar with The state51 Music Group Ltd, which is located in the United Kingdom. The state51 Music Group Ltd may use this anonymised information about you solely for the purpose of its legitimate interest in analysing the economics of the music industry, and the success and failure of music in domestic and export markets. The state51 Music Group shall store and process your anonymised information on secure technology owned by The state51 Music Group. 

The state51 Music Group Ltd may work with select research partners who may be permitted access to anonymised information about you for the purposes of collaborating on research and analysis into the economics of the music industry, and the success and failure of music in domestic and export markets, and the research partners shall only have access to such personal information using secure technology infrastructure owned by The state51 Music Group and shall not be permitted to export your anonymised information. The state51 Music Group shall not share the anonymised information created through your use of InBar with any other third party. 

Financial information connected to payments may be collected or stored by a third-party payment processor and is subject to their terms and policies.

MXF will not contract with any third party for the processing of personal data unless they have the appropriate data handling certification and comply with appropriate laws. MXF uses appropriate and legally approved safeguards to ensure the lawful transfer of your personal data outside of the EEA.

5. Children

InBar is not intended for children under the age of 14 years. If you are under this age limit, please do not use InBar and do not provide any personal data to us. We do not knowingly collect personal data from children under 14 years. If it comes to our attention that we have collected personal data from a person under the age of 14, we will delete this information as quickly as possible. If you have reason to believe that we may have collected any such personal data, please immediately notify us by emailing info@inbar.lt.

6. Storage period

We store your personal data for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed. The period for which data is stored will depend on the specific nature and circumstances under which the information was collected.

7. Information security

Taking into account the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons, MXF implements appropriate organizational and technical measures to ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, and any other unlawful processing.

8. Links to other sites

When using InBar, you may find links to the third-party websites. MXF is not responsible for the content of these websites or the privacy practices used by them. We recommend you to review their privacy policies to find out how they collect and process your personal data.

9. Your rights 

You have the following rights related to the processing of your personal data:

 • the right to know (to be informed) about the processing of your personal data (right to know);
 • the right to access to your personal data and how they are processed (right of access);
 • the right to require to rectify or to complete incomplete personal data having regard to the purposes for which the personal data are processed (right of rectification);
 • the right to have personal data deleted (‘the right to be forgotten’);
 • the right to require to restrict the processing of personal data (right to restrict processing);
 • the right to transmit personal data (right to data portability);
 • the right to object to the processing of personal data;
 • the right to withdraw your consent freely and without interruption at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal;
 • the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling;
 • the right to submit a complaint to the State Data Protection Inspectorate of the Republic of Lithuania.

You can apply to MXF for the exercise of the above listed rights either verbally or in writing, by submitting a request in person, by post to S. Konarskio g. 2-27, Vilnius, Lithuania or by email at info@inbar.lt.

Your rights shall be exercised in accordance with the provisions of the GDPR and the legal acts of the Republic of Lithuania.

10. Contacts

If you have any questions about this Privacy Policy, you can contact us by writing to us at the address S. Konarskio g. 2-27, Vilnius, Lithuania or emailing info@inbar.lt.

11. Changes to this Privacy Policy

MXF reserves the right to unilaterally amend and / or supplement this Privacy Policy. All changes will be announced by posting the revised Privacy Policy on the website inbar.lt and such Privacy Policy shall take effect from the day of announcement.

Please be sure to periodically check this page to ensure that you are aware of any changes to this Privacy Policy. Your continued access to or use of InBar after the effective date of such changes will be subject to the revised Privacy Policy.

Last Amended: 5th September 2020.

This privacy policy is declared in Lithuanian and English.

In case of contradictions between the English and Lithuanian texts, the Lithuanian text shall prevail.